र मुद्दा त्यागेर देशमा धीमा ग्रामीण विकास मा जापान - जापान पटक